Privacy Policy

Privacy Policy
Moderne informatie- en communicatietechnologieën spelen een steeds belangrijkere rol in de activiteiten van de BÜFA-groep. Daarom nemen wij de bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens die u ons verschaft zeer serieus. De naleving van de bepalingen van de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens is voor ons vanzelfsprekend. Hieronder informeren we u over welke gegevens wij, de BÜFA-groep, indien nodig verzamelen, en hoe we daarmee omgaan.

Welke persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt?
U kunt onze websites bezoeken zonder dat wij persoonlijke informatie van u nodig hebben. We kennen alleen de naam van uw internetprovider, de website van waaruit u ons bezoekt en de website die u bezoekt. Alleen als u bepaalde services gebruikt, worden persoonlijke gegevens verzameld en verwerkt. U wordt vervolgens in detail geïnformeerd in het menu.

Voor welke doeleinden verzamelen en verwerken wij persoonlijke gegevens?
Omdat we er voortdurend naar streven om zowel ons serviceaanbod als uw ervaring met onze websites te verbeteren in een continu proces, worden de bovengenoemde algemene gegevens statistisch geëvalueerd. Voor dit doel zijn wij echter geïnteresseerd in uw persoonlijke mening en omgeving. Om deze reden wordt u op sommige plaatsen om aanvullende informatie gevraagd. Dit zijn vrijwillige verklaringen, die we natuurlijk vertrouwelijk behandelen.

Als u gebruikmaakt van services, worden in de regel alleen dergelijke gegevens verzameld die we nodig hebben om de services te leveren. Voor zover wij u om meer informatie vragen, is het vrijwillige informatie. De verwerking van persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats voor de vervulling van de gevraagde dienst en voor het behoud van gerechtvaardigde eigen zakelijke belangen.

Worden persoonlijke gegevens gedeeld met derden?
We zullen uw persoonlijke gegevens alleen aan derden doorgeven voor zover nodig om de gevraagde service te verlenen. Bovendien zullen we uw persoonlijke informatie niet bekendmaken, overdragen, verkopen of anderszins verkopen aan andere bedrijven of instellingen tenzij uw uitdrukkelijke toestemming is verkregen. Anders, als we verplicht zijn om de gegevens openbaar te maken en te verzenden bij wet of bij rechterlijke uitspraak.

Cookies
We gebruiken cookies in sommige delen van onze websites. Dit zijn identificatiegegevens waarmee we onze services tijdens uw bezoek individueler ter beschikking kunnen stellen. Wij gebruiken geen cookies om persoonlijke informatie te verzamelen. Als u op de hoogte wilt blijven van het gebruik van cookies door uw browser of wilt uitsluiten, moet u de juiste browserinstellingen inschakelen.

Gebruik van Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

In het geval van activering van de IP-anonimisering op deze website, zal uw IP-adres worden afgekapt binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit en om andere met website en internet gerelateerde diensten aan de website operator. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website zo volledig mogelijk kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google door de browserplug-in die beschikbaar is om te downloaden en te installeren via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl Als alternatief voor de browser-plug-in of in browsers op mobiele apparaten, klik op de volgende link om een ​​opt-out cookie in te stellen, die in de toekomst de verzameling door Google Analytics op deze website voorkomt (deze opt-out-cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein, om uw cookies in deze browser te verwijderen, moet u nogmaals op deze link klikken):

Schakel Google Analytics uit

Opgemerkt moet worden dat deze website Google Analytics gebruikt met de extensie “_anonymizeIp ()” en dat daarom IP-adressen alleen worden verwerkt om een ​​directe persoonsidentificatie uit te sluiten.

Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van gegevens over u door Google op de manier en voor de hierboven uiteengezette doeleinden.

Veiligheid
We hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, manipulatie en ongeoorloofde toegang. Al onze werknemers en derde partijen die betrokken zijn bij de gegevensverwerking zijn verplicht om te voldoen aan de federale privacywetgeving en de vertrouwelijke behandeling van persoonlijke gegevens.

We behouden ons het recht voor om deze verklaring op elk moment te wijzigen. Het creëert geen contractueel of ander formeel recht ten opzichte van of namens een partij.

Onze sociale mediapagina’s
Hieronder willen we u informeren over de omgang met uw gegevens. Informeer artikel 13 algemene verordening gegevensbescherming (GDPR).

verantwoordelijk
Wij, BÜFA GmbH & Co. KG, bedienen de volgende sociale mediasites:

Onze contactgegevens zijn te vinden in onze imprint:

Naast ons is er nog steeds de exploitant van het sociale mediaplatform zelf. Nogmaals, dit is een andere verantwoordelijke persoon, de gegevensverwerking presteert, maar we hebben slechts beperkte invloed. Op de plaatsen waar we de gegevensverwerking kunnen beïnvloeden en parametreren, werken we binnen de reikwijdte van de beschikbare mogelijkheden voor de privacy-conforme afhandeling door de exploitant van het sociale mediaplatform. Op veel plaatsen kunnen we echter de gegevensverwerking door de exploitant van het sociale mediaplatform niet beïnvloeden en we weten ook niet precies welke gegevens worden verwerkt.

Gegevensverwerking door ons
De door u ingevoerde gegevens op onze social media-pagina’s, zoals: Opmerkingen, video’s, afbeeldingen, vind-ik-leuks, openbare berichten, etc. worden gepubliceerd door het sociale-mediaplatform en worden nooit door ons voor een ander doel gebruikt of verwerkt. We behouden ons het recht voor om inhoud te verwijderen, indien nodig. We delen uw inhoud, indien nodig, op onze site als dit een functie is van het sociale mediaplatform en om met u te communiceren via het sociale mediaplatform. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, zin 1, lit. f DSGVO. De gegevensverwerking vindt plaats in het belang van onze public relations en communicatie.

Als u bezwaar wilt maken tegen een bepaalde gegevensverwerking waarop wij invloed hebben, neem dan contact op met de contactgegevens op de imprint.
We zullen dan uw bezwaar controleren.

Als u ons een verzoek indient op het sociale mediaplatform, kunnen we u, afhankelijk van de vereiste reactie, ook verwijzen naar andere, beveiligde communicatiekanalen die de vertrouwelijkheid garanderen. U hebt altijd de mogelijkheid om ons vertrouwelijke vragen te sturen naar ons adres dat in de imprint staat.

Zoals eerder vermeld, besteden we aandacht aan de plaatsen waar de aanbieder van het sociale mediaplatform ons de mogelijkheid biedt om onze sociale mediapagina’s zo privacyvriendelijk mogelijk te maken. In het bijzonder gebruiken we daarom niet de demografische, op interesses gebaseerde, op gedrag gebaseerde of locatiegebonden doelgroepdefinities voor advertenties die de aanbieder van het socialemediaplatform ons kan bieden. Over het algemeen gebruiken we het social media-platform niet voor promotiedoeleinden. Met betrekking tot statistieken, die de aanbieder van het sociale mediaplatform ons ter beschikking stelt, kunnen we deze slechts voorwaardelijk beïnvloeden en niet uitschakelen. We zorgen er echter voor dat er geen aanvullende optionele statistieken aan ons worden verstrekt.

Gegevensverwerking door de exploitant van het sociale mediaplatform
De operator van het sociale mediaplatform maakt gebruik van webtrackingmethoden. Webtracking kan ook worden gedaan, ongeacht of u bent aangemeld of geregistreerd bij het sociale mediaplatform. Helaas kunnen we, zoals we al hebben aangegeven, nauwelijks invloed uitoefenen op de webtrackingsmethoden van het sociale mediaplatform. We kunnen dit bijvoorbeeld niet uitschakelen.

Houd rekening met het volgende: Het kan niet worden uitgesloten dat de aanbieder van het social media platform uw profiel en gedragsgegevens data zal gebruiken om uw gewoonten, persoonlijke relaties, voorkeuren, enz. te evalueren. In dit opzicht hebben we geen invloed op de verwerking van uw gegevens door de aanbieder van het sociale mediaplatform.

Voor meer informatie over gegevensverwerking door de aanbieder van het sociale mediaplatform en andere tegenstrijdige mogelijkheden, raadpleegt u het privacybeleid van de provider:

• Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Uw rechten als gebruiker
Bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens, verleent de DSGVO u bepaalde rechten als een websitegebruiker:

1.) Recht op informatie (artikel 15 AVGB):
U hebt het recht om te vragen om bevestiging van de verwerking van uw persoonlijke gegevens; Als dit het geval is, hebt u recht op informatie over deze persoonlijke gegevens en aan de informatie opgesomd in artikel 15 AVG.

2.) Recht op rectificatie en annulering (artikelen 16 en 17 GDPR):
U hebt het recht om onmiddellijk correctie van onjuiste persoonlijke gegevens betreffende u en, indien nodig, de voltooiing van onvolledige persoonlijke gegevens te verzoeken.
U hebt ook het recht om te eisen dat persoonlijke gegevens met betrekking tot u onmiddellijk worden verwijderd, op voorwaarde dat aan een van de redenen in artikel 17 GDPR is voldaan, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de nagestreefde doelen.

3.) Recht op beperking van verwerking (artikel 18 GDPR):
U hebt het recht om de beperking van de verwerking te eisen als aan een van de voorwaarden in artikel 18 AVPR wordt voldaan, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld als u bezwaar had tegen verwerking voor de duur van een onderzoek.

4.) Recht op gegevensportabiliteit (artikel 20 AVGB):
In bepaalde gevallen, die in art. 20 DSGVO zijn opgenomen in detail, heeft u het recht, om uw persoonlijke gegevens te verkrijgen op een gestructureerd, consistent en machine-leesbaar formaat of om de overdracht van dergelijke gegevens aan derden te eisen.

5.) Recht van bezwaar (artikel 21 GDPR):
Zijn gegevens op basis van artikel 6 par. 1 verlicht. (gegevensverwerking voor de bescherming van legitieme belangen), hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie. Wij zullen de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij er aantoonbare dwingende legitieme gronden voor verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van juridische claims.

Recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
U heeft volgens Artikel 77 DSGVO het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de voorschriften inzake gegevensbescherming. Het recht op beroep kan in het bijzonder worden gesteld bij een regelgevende instantie in de lidstaat waar u verblijft, uw werkplek of plaats van de vermeende inbreuk.

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming
Onze functionaris voor gegevensbescherming staat tot uw beschikking voor informatie of suggesties betreffende gegevensbescherming:

Dr. Uwe Schläger
gegevensbescherming noord GmbH
Consul-Smidt-Strasse 88
28217 Bremen
Web: www.datenschutz-nord-gruppe.de
E-mail: office@datenschutz-nord.de
Tel: 0421 69 66 32 0